norvegija

VšĮ Pasvalio PASPC pradeda įgyvendinti projektą

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

Projekto pavadinimas: „Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų  darbuotojų bei vadovų  gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi“

Projekto vykdytojas:  VšĮ  Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;

Projekto tikslas – stiprinti profesinius ir bendruosius gebėjimus sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, tuo pačiu mažinti  sveikatos netolygumus pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi,

Projekto dalyvių kvalifikacijos kėlimas sudarys galimybę teikti  geresnes ir kokybiškesnes paslaugas gyventojams, tuo prisidedant prie jų sveikatos išsaugojimo. Sveikatos priežiūros kokybė, jos valdymas ir pritaikymas tampa vienu iš svarbiausių sveikatos priežiūros prioritetų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos šalyse.  Norint teikti kokybiškas paslaugas sveikatos priežiūros specialistai turi pastoviai stiprinti profesinius gebėjimus, gerinti valdymo kokybę  – efektyviai  ir produktyviai naudoti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius  išteklius.  Projektas sudarys galimybę prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės  žinias ir gerąją patirtį   stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Projektas naudingas  tuo, kad sudarys galimybę trijų Projekto tikslas – stiprinti profesinius ir bendruosius gebėjimus sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, tuo pačiu mažinti  sveikatos netolygumus pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi,

Partneriai: Norvegijos Karalystės  Drangedalo savivaldybė

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės  poliklinika

Telšių rajono pirminės  sveikatos priežiūros centras


Public organization Pasvalys primary person’s health care centre is starting a project

 

Project co-financed under the 2009-2014 Norwegian financial mechanism programme LT10 “Capacity building and institutional cooperation between beneficiary state and Norwegian public institutions, local and regional authorities”

Project title: Capacity building of Pasvalys, Telšiai andBiržai health care institutions workers and administrators using good practice of Norway”

Project Implementer: Public organization Pasvalys primary person’s health care centre;

The goal of the project is to build professional and general capacity in health care institutions in order to provide quality services at thesame time reducing health disparities by transferring of the good practice experience of Norwegian Kingdom.

Project participants’ professional skills improvement will enable to provide better quality services to the population that contributes to the preservation of its health. Health care quality, management and customization become one of the most important health care priorities both inLithuania and other European countries. Health care specialists must constantly strengthen their professional capacity, improve the quality of management and efficiently use available human and material resources in order to provide quality services. The project will contribute to the possibility of complementing national and regional policy goals by transferring of know-how and good practice experience of Norwegian institutions and by capacity building as well as co-operation among partners in Lithuania and Norway.

Partners: Drangedal municipality in Kingdom of Norway Public organization municipality polyclinic of Birzai district

                 Public organization municipality polyclinic of Birzai district

                 Primary health care centre of Telsiai district

 

 


                2015 – 12 – 28      

                                       

PASVALIO  PASPC DARBUOTOJAI TOBULINS ANGLŲ KALBOS ĮGŪDŽIUS

Įgyvendinant projektą „Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų  darbuotojų bei vadovų  gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi“ Pasvalio PASPC jau vyksta anglų kalbos įgūdžių tobulinimas. Veiklos įgyvendinimui konkursą laimėjo Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba. Mokymus veda lektorė Liudmila Gertienė.

Projekto koordinatorė   Irena Trinskienė

 


   2016 – 01 – 14

 

   Įgyvendinant projektą NOR-LT10-VRM-01-K-02-009 "Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimū stiprinimas pasinaudojant Norvegijos  patirtimi"

 

Sudarytos  sutartys:

 Anglų kalbos  mokymams 2015 11 19  su  Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba

 Bendriesiems  mokymams 2016 01 04  su UAB "Galimybių plėtra'

 Sudaryta sutartis Specialiesiems mokymams su UAB"Krizių tyrimo centru" 2016 01 18 Nr.16/01

Sudaryta  sutartis Kelionių organizavimo paslaugoms su UAB"Pro Arte LT" 2016 03 02 Nr.03/02

Suidaryta  sutartis projekto dalyvių Maitinimo paslaugoms Norvegijoje su Indunns Mathus AS 2016 03 10 Nr.6


 

2017 – 02 – 08

    norvegija

Pasvalio, Biržų, Telšių pirminės sveikatos priežiūros darbuotojai perima Norvegijos specialistų gerąją patirtį

meras

 Norvegijos Karalystės Drangedalo savivaldybės meras sveikina projekto dalyvius

 

             Pasvalio, Biržų, Telšių pirminės sveikatos priežiūros darbuotojai perima Norvegijos specialistų gerąją patirtį bei didina gebėjimus tiek bendruosius, tiek specialiuosius gebėjimus dalyvaudami projekte, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

 Šešiasdešimt sveikatos priežiūros specialistų dalyvavo mokymuose Norvegijoje ir susipažino su Norvegijos savivaldybių sveikatos įstaigų  tarnybų veikla, norvegų patirtimi gerinant gyventojų sveikatą. Norvegijos Telemarko grafystės Drangedalo savivaldybės specialistai ir sveikatos priežiūros ekspertai vedė mokymus „Tarpžinybinis bendradarbiavimas. Norvegijos patirtis“. Mokymuose „Piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomybės“,  Tarpžinybinis bendradarbiavimas. Norvegijos patirtis“, pasidalino aktualijomis ir patirtimi. Mokymų dalyviams buvo suteikta galimybė lankytis darbo vietose ir supažindinti, kaip organizuojamas institucijų darbas, įgyvendinant ligų prevencijos programas, kartu su Norvegijos ekspertais vyko į praktines darbo vietas ir lankėsi pacientų namuose, praktiškai stebėjo,  kaip teikiamos paslaugos pacientams.. Administracijos darbuotojai tobulino profesinius įgūdžius mokymuose „Pokyčių valdymas. Norvegijos patirtis“. 15 sveikatos priežiūros specialistų iš Pasvalio, Biržų, Telšių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų  spalio mėnesį dalyvavo  mokymuose „Pirminės sveikatos priežiūros organizavimas“, kuriuos vedė ir patirtimi dalinosi Norvegijos ekspertai.

Projekto dalyviai ypač liko patenkinti mokymais – „Psichosocialinė pagalba pacientui ir jo šeimai“, kuriuos vedė  lektoriai iš Lietuvos ir Norvegijos. Buvo keičiamasi patirtimi, vyko įdomios diskusijos, vyko praktiniai užsiėmimai.

Vizitų metu sveikatos priežiūros darbuotojai ne tik  kėlė kvalifikaciją. Jie dalyvavo ekskursijose, susipažino su Norvegijos istorija, jos nuostabia gamta. Baigiamojoje konferencijoje su partneriais iš Drangedalo buvo diskutuojama apie abipusę naudą`, stiprėjančia draugystę ir sprendžiama apie tolesnį bendradarbiavimą.

 Projekto įgyvendinimas leido sustiprinti sveikatos priežiūros darbuotojų profesinius ir bendruosius gebėjimus, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, tuo pačiu mažinti sveikatos netolygumus pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi. Įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose   dalyvavo   daugiau nei 900 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

komuna

Projekto dalyviai prieš prasidedant įtemptam darbui

 

 


 

                                  

Pasvalys, Birzai, Telsiai primary health care workers take over the good practice experience of Norwegian specialists

 

meras 

The mayor of Drangedal municipality, Norwegian Kingdom welcomes the participants of the project

 

            Pasvalys, Biržai, Telsiai primary health care workers take over the good practice of Norwegian specialists and increase the capacity in both general and professional skills by taking part in the project, co-financed under the 2009-2014 Norwegian financial mechanism programme LT10 “Capacity building and institutional cooperation between beneficiary state and Norwegian public institutions, local and regional authorities”.

Sixty health care specialists took part in skilled courses in Norway and got acquainted with the Norwegian municipal health care institutions services and Norwegian experience in the health improvement of the population. Specialists and health care experts from Drangedal municipality in Telemark County, Norway performed courses Cross-sector cooperation. Norwegian experience

During the courses „Substance abuse“ and  „Cross-sector cooperation. Norwegian experience“, they shared actualities and experience. Participants of the training have got opportunity to visit workplaces and to be acquainted with organization of institutions work in implementing of disease prevention programs, together with Norwegian experts they went to practical workplaces and visited patients at home and practically observed how the services were provided to the patients. Administration personnel improved professional skills in course Changes management, Norwegian experience“. In October 15 health care specialists from Pasvalys, Birzai and Telsiai primary health care institutions took part in skilled course „ Primary HealthCare management“ which Norwegian experts performed and shared experience.

Participants of the project especially were satisfied with the course „ Psychosocial support to the patients and families. Norwegian experience“ performed by the lectors from Lithuania and Norway. There took place exchange of experiences, interesting discussions and practical activities.

During the visits health care workers not only improved their professional skills. They went to the trips, got known with the Norwegian history and its beautiful nature. In the final conference with the partners were discussed mutual benefit, growing friendship and deciding on future cooperation.

Implementation of the project has contributed to the strengthening general and professional skills of the health care workers in order to provide quality services and in the same time reduce health inequalities using the good practice of Norwegian Kingdom.  Over 900 health care institutions workers attended different skilled courses. Project co-financed under the 2009-2014 Norwegian financial mechanism programme LT10 “Capacity building and institutional cooperation between beneficiary state and Norwegian public institutions, local and regional authorities”.

komuna

Participants of the Project before they start intensive work

 


 

   

Pasvalio PASPC kontaktai:

Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (VšĮ Pasvalio PASPC)

Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys,

Tel. +370 451 34 320

Faks.+370 451 34 111

El. p. centras@pasvaliopaspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre įstaigos kodas: 293328580


Darbo laikas:

I–V (7.00 —18.00) val.

Budintis gydytojas:

VI (8:00 – 11:00) val.


   
Informacija visuomenei apie COVID-19
   
   
   
   
   
   
©2019 VšĮ Pasvalio PASPC. Visos teisės saugomos
Slapukai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.