Pasvalio PASPC privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras  šia privatumo politika (toliau – Politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau – Teikėjas)  valdoma interneto svetaine www.pasvaliopaspc.lt (toliau – Interneto svetainė) naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Įstaigos adresas: Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys

Tel. +370 451 34 320

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įmonės kodas: 293328580.

 1. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine ir jos pagalba teikiamomis paslaugomis, Jūs kaip Interneto svetainės bei teikiamų paslaugų naudotojas privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.
 2. Jei nesutinkate su Politika arba tam tikra jos dalimi, Jūs privalote nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote laikytis šios Politikos.
 3. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas ne iki galo susipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 4. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Jūsų naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Interneto svetaine naudosite pažeisdamas šią Politiką ar bandysite pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.
 5. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

6.1.   Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

6.2.  Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

6.3.  Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

6.4.  Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

6.5.       Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

6.6.  Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 1. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi 6 punkte nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 2. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, kurios nurodytos Interneto svetainės nuorodose, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl visiems naudotojams ir lankytojams taikoma tų tiekėjų Duomenų apsaugos politika. Naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
 3. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 4. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

10.1.   Nurodydamas savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

10.2.   Pateikdamas asmens duomenis, Jūs suteikiate Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

10.3.   Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 1. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

11.1.   Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Duomenų subjektų teisės

12.1.   Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikęs prašymą Teikėjui, susipažinti su Teikėjo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

12.2.   Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

12.3.        Jei pageidaujate pareikšti pretenziją dėl to, kaip Teikėjas elgiasi su jūsų duomenimis, galite susisiekti su Teikėju el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba atvykę į Teikėjo buveinę adresu: Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys.

12.4.        Jei nesate patenkinti Teikėjo atsakymu ar manote, kad šis tvarko Jūsų asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Baigiamosios nuostatos

13.1.   Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2.   Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

13.3.   Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

13.4.   Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

13.5.   Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su tokiais papildymais ir/ar pakeitimais.

 1. Slapukų naudojimo taisyklės

14.1.   Kas yra slapukai ir kaip jie veikia?
Slapukai yra nedideli informacijos failai, atsiųsti į Jūsų įrenginį (kompiuterį ar mobilųjį telefoną) iš Jūsų lankomų svetainių. Slapukai nekelia jokios grėsmės įrenginiams. Lankant svetainę Jūsų interneto naršyklė nuskaito slapuką ir pateikia informaciją, pavyzdžiui, atpažindama Jus kaip svetainės lankytoją ir pritaikydama svetainės turinį pagal Jūsų poreikius.

14.2.   Kokius slapukus naudoja Interneto svetainė ?
„Google Analytics“ (_1P_JAR, ASPID, CONSENT, HSID, NID, SID,) slapukai naudojami mūsų svetainės tobulinimui analizuojant naudotojo elgesį. SIDCC – skirtas naudotojų duomenų apsaugai nuo netesėtos prieigos. Šie slapukai suteikia mums tokią informaciją; svetainės lankytojų skaičius, kuriuos puslapius naudotojai aplanko, ir kiek laiko praleido mūsų svetainėje. Visa slapukų surinkta informacija apibendrinama su panašia informacija, gauta iš kitų naudotojų, todėl yra anoniminė. Nenustatome atskirų lankytojų. „Google Analitycs“ slapukas nustoja galioti po vienerių metų. Cip_vvisitcounter – slapukas skirtas lankytojų apsilankymo svetainėje skaičiavimui ir nustoja galioti po trisdešimties minučių. „9eac79e3edeec7e42f26e489dfbe9bd8“ slapukas – Joomla vartotojo slapukas, nustoja galioti uždarius naršyklės langą. Jeigu norite, kad „Google Analytics“ nerinktų statistikai duomenų galite tai atlikti čia.

14.3.   Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?
Interneto svetainėje
 naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose. Šios taisyklės gali būti keičiamos. Interneto svetainė laikosi slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų.

14.4.   Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Kaip išjungti slapukus „Mozilla Firefox“, spauskite čia

Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus „Google Chrome“, spauskite  čia

Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus „Internet Explorer“, spauskite čia

Daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus „Safari“, spauskite čia

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu:

Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

paštu: Geležinkeliečių g. 70, LT–39122 Pasvalys;

telefonu: +370 451 34 320;

el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  Kilus klausimams dėl asmens duomenų saugumo Pasvalio PASPC galite kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.