Europos sąjungos finansuojami projektai

  

Europa

 

 

 

 

 PROJEKTAS – 1

 

ĮGYVENDINAMAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ

europa 2020  2020  09 07

BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS  NR. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0004

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“

   Baigiamas įgyvendinti projektas „Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Įgyvendinant projektą, VšĮ Pasvalio PASPC 2020 m. įsigijo  keturis  automobilius. Vieną  automobilį   -   slaugos paslaugoms teikti  bei paliatyviai pagalbai  pacientų namuose tikslinėje teritorijoje, kitais  trimis   naudosis   šeimos gydytojų komandos,  vykstant į pacientų namus. Taip pat atnaujinta įranga: Pasvalio poliklinikoje - odontologinė įranga (panoraminis odontologinis rentgeno aparatas), kraujo paėmimo kėdės, bendrosios paciento apžiūros kušetės, vakuuminis siurbiklis, ūgio matuoklės, svarstyklės, deguonies tiekimo įranga, kompiuteriai su standartine programine įranga ir kt., Joniškėlio poliklinikoje  -  kraujo paėmimo kėdės, tonometras akispūdžiui matuoti, kūdikių svarstyklės, lašelinių stovai ir kt. , Vaškų,  Pumpėnų,  Daujėnų,  Krinčino, Pušaloto,  Saločių  ambulatorijose, DOTS  ir priklausomybių nuo opioidų  kabinetuose. Remonto darbai atlikti Pasvalio poliklinikoje,  pritaikant patalpas žmonėms su negalia. Siekiama, kad atnaujinus įrangą, įsigijus transporto priemonių, bus suteiktos kokybiškesnė paslaugos virš 22 000 Pasvalio rajono gyventojų, pagerės prevencinių programų įgyvendinimas, gaus kokybiškas odontologines  paslaugas tiek vaikai, tiek suaugę,  pagerės ligų diagnostika bei paslaugos į namus, kas sąlygos   kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse  bei kt. ligomis sergančių mirtingumo mažėjimą bei gyvenimo kokybės gerėjimą persirgusiems minėtomis ligomis rajono gyventojams.

Projekto koordinatorė Irena Trinskienė

 


 2014–2020 m. ES fondų investicijos Lietuvoje 

    2019 m. vasario 12 d. pasirašyta sutartis dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam   pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos regioninės plėtros fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ tarp viešosios  įstaigos  Centrinės projektų valdymo agentūros ir viešosios  įstaigos  Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.  Projektas skirtas VšĮ Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumui didinti, teikiant kokybiškas, savalaikes ir prieinamas paslaugas.  Įgyvendinant projektą, numatoma įsigyti automobilių, kurie  bus naudojami  teikiant gydytojų ir slaugytojų paslaugas  pacientų namuose. Planuojama įsigyti medicininė įranga: odontologinė įranga, panoraminis odontologinis rentgeno aparatas, kraujo paėmimo kėdės,  bendrosios paciento apžiūros kušetės, vakuuminis  siurbiklis,  deguonies tiekimo įranga, kompiuteriai su standartine programine įranga ir kt. Numatyta atlikti patalpų paprastąjį  remontą,  pritaikant patalpas žmonėms su negalia bei  kitus remonto darbus. 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrojo finansavimo programos bei Pasvalio rajono savivaldybės. 

 

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro  

             Projekto valdymo grupė

 

___________________________________

 


 

 

 

 PROJEKTAS – 2 

 

Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi 

 

norvegija

VšĮ Pasvalio PASPC pradeda įgyvendinti projektą

Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

Projekto pavadinimas: „Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi“

Projekto vykdytojas: VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;

Projekto tikslas – stiprinti profesinius ir bendruosius gebėjimus sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, tuo pačiu mažinti sveikatos netolygumus pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi,

Projekto dalyvių kvalifikacijos kėlimas sudarys galimybę teikti geresnes ir kokybiškesnes paslaugas gyventojams, tuo prisidedant prie jų sveikatos išsaugojimo. Sveikatos priežiūros kokybė, jos valdymas ir pritaikymas tampa vienu iš svarbiausių sveikatos priežiūros prioritetų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos šalyse. Norint teikti kokybiškas paslaugas sveikatos priežiūros specialistai turi pastoviai stiprinti profesinius gebėjimus, gerinti valdymo kokybę – efektyviai ir produktyviai naudoti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. Projektas sudarys galimybę prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Projektas naudingas tuo, kad sudarys galimybę trijų Projekto tikslas – stiprinti profesinius ir bendruosius gebėjimus sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, tuo pačiu mažinti sveikatos netolygumus pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi,

Partneriai: Norvegijos Karalystės Drangedalo savivaldybė

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras


Public organization Pasvalys primary person’s health care centre is starting a project

 

Project co-financed under the 2009-2014 Norwegian financial mechanism programme LT10 “Capacity building and institutional cooperation between beneficiary state and Norwegian public institutions, local and regional authorities”

Project title: Capacity building of Pasvalys, Telšiai andBiržai health care institutions workers and administrators using good practice of Norway”

Project Implementer: Public organization Pasvalys primary person’s health care centre;

The goal of the project is to build professional and general capacity in health care institutions in order to provide quality services at thesame time reducing health disparities by transferring of the good practice experience of Norwegian Kingdom.

Project participants’ professional skills improvement will enable to provide better quality services to the population that contributes to the preservation of its health. Health care quality, management and customization become one of the most important health care priorities both inLithuania and other European countries. Health care specialists must constantly strengthen their professional capacity, improve the quality of management and efficiently use available human and material resources in order to provide quality services. The project will contribute to the possibility of complementing national and regional policy goals by transferring of know-how and good practice experience of Norwegian institutions and by capacity building as well as co-operation among partners in Lithuania and Norway.

Partners: Drangedal municipality in Kingdom of Norway Public organization municipality polyclinic of Birzai district

Public organization municipality polyclinic of Birzai district

Primary health care centre of Telsiai district

 

 


2015 – 12 – 28

 

PASVALIO PASPC DARBUOTOJAI TOBULINS ANGLŲ KALBOS ĮGŪDŽIUS

Įgyvendinant projektą „Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi“ Pasvalio PASPC jau vyksta anglų kalbos įgūdžių tobulinimas. Veiklos įgyvendinimui konkursą laimėjo Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba. Mokymus veda lektorė Liudmila Gertienė.

Projekto koordinatorė Irena Trinskienė

 


2016 – 01 – 14

 

Įgyvendinant projektą NOR-LT10-VRM-01-K-02-009 "Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimū stiprinimas pasinaudojant Norvegijos patirtimi"

 

Sudarytos sutartys:

Anglų kalbos mokymams 2015 11 19 su Pasvalio r. savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba

Bendriesiems mokymams 2016 01 04 su UAB "Galimybių plėtra'

Sudaryta sutartis Specialiesiems mokymams su UAB"Krizių tyrimo centru" 2016 01 18 Nr.16/01

Sudaryta sutartis Kelionių organizavimo paslaugoms su UAB"Pro Arte LT" 2016 03 02 Nr.03/02

Suidaryta sutartis projekto dalyvių Maitinimo paslaugoms Norvegijoje su Indunns Mathus AS 2016 03 10 Nr.6


 

2017 – 02 – 08

norvegija

Pasvalio, Biržų, Telšių pirminės sveikatos priežiūros darbuotojai perima Norvegijos specialistų gerąją patirtį

meras

Norvegijos Karalystės Drangedalo savivaldybės meras sveikina projekto dalyvius

 

Pasvalio, Biržų, Telšių pirminės sveikatos priežiūros darbuotojai perima Norvegijos specialistų gerąją patirtį bei didina gebėjimus tiek bendruosius, tiek specialiuosius gebėjimus dalyvaudami projekte, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Šešiasdešimt sveikatos priežiūros specialistų dalyvavo mokymuose Norvegijoje ir susipažino su Norvegijos savivaldybių sveikatos įstaigų tarnybų veikla, norvegų patirtimi gerinant gyventojų sveikatą. Norvegijos Telemarko grafystės Drangedalo savivaldybės specialistai ir sveikatos priežiūros ekspertai vedė mokymus „Tarpžinybinis bendradarbiavimas. Norvegijos patirtis“. Mokymuose „Piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomybės“, Tarpžinybinis bendradarbiavimas. Norvegijos patirtis“, pasidalino aktualijomis ir patirtimi. Mokymų dalyviams buvo suteikta galimybė lankytis darbo vietose ir supažindinti, kaip organizuojamas institucijų darbas, įgyvendinant ligų prevencijos programas, kartu su Norvegijos ekspertais vyko į praktines darbo vietas ir lankėsi pacientų namuose, praktiškai stebėjo, kaip teikiamos paslaugos pacientams.. Administracijos darbuotojai tobulino profesinius įgūdžius mokymuose „Pokyčių valdymas. Norvegijos patirtis“. 15 sveikatos priežiūros specialistų iš Pasvalio, Biržų, Telšių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų spalio mėnesį dalyvavo mokymuose „Pirminės sveikatos priežiūros organizavimas“, kuriuos vedė ir patirtimi dalinosi Norvegijos ekspertai.

Projekto dalyviai ypač liko patenkinti mokymais – „Psichosocialinė pagalba pacientui ir jo šeimai“, kuriuos vedė lektoriai iš Lietuvos ir Norvegijos. Buvo keičiamasi patirtimi, vyko įdomios diskusijos, vyko praktiniai užsiėmimai.

Vizitų metu sveikatos priežiūros darbuotojai ne tik kėlė kvalifikaciją. Jie dalyvavo ekskursijose, susipažino su Norvegijos istorija, jos nuostabia gamta. Baigiamojoje konferencijoje su partneriais iš Drangedalo buvo diskutuojama apie abipusę naudą`, stiprėjančia draugystę ir sprendžiama apie tolesnį bendradarbiavimą.

Projekto įgyvendinimas leido sustiprinti sveikatos priežiūros darbuotojų profesinius ir bendruosius gebėjimus, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, tuo pačiu mažinti sveikatos netolygumus pasinaudojant Norvegijos Karalystės gerąja patirtimi. Įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose dalyvavo daugiau nei 900 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

komuna

Projekto dalyviai prieš prasidedant įtemptam darbui

 

 


 

Pasvalys, Birzai, Telsiai primary health care workers take over the good practice experience of Norwegian specialists

 

meras

The mayor of Drangedal municipality, Norwegian Kingdom welcomes the participants of the project

 

Pasvalys, Biržai, Telsiai primary health care workers take over the good practice of Norwegian specialists and increase the capacity in both general and professional skills by taking part in the project, co-financed under the 2009-2014 Norwegian financial mechanism programme LT10 “Capacity building and institutional cooperation between beneficiary state and Norwegian public institutions, local and regional authorities”.

Sixty health care specialists took part in skilled courses in Norway and got acquainted with the Norwegian municipal health care institutions services and Norwegian experience in the health improvement of the population. Specialists and health care experts from Drangedal municipality in Telemark County, Norway performed courses Cross-sector cooperation. Norwegian experience

During the courses „Substance abuse“ and „Cross-sector cooperation. Norwegian experience“, they shared actualities and experience. Participants of the training have got opportunity to visit workplaces and to be acquainted with organization of institutions work in implementing of disease prevention programs, together with Norwegian experts they went to practical workplaces and visited patients at home and practically observed how the services were provided to the patients. Administration personnel improved professional skills in course Changes management, Norwegian experience“. In October 15 health care specialists from Pasvalys, Birzai and Telsiai primary health care institutions took part in skilled course „ Primary HealthCare management“ which Norwegian experts performed and shared experience.

Participants of the project especially were satisfied with the course „ Psychosocial support to the patients and families. Norwegian experience“ performed by the lectors from Lithuania and Norway. There took place exchange of experiences, interesting discussions and practical activities.

During the visits health care workers not only improved their professional skills. They went to the trips, got known with the Norwegian history and its beautiful nature. In the final conference with the partners were discussed mutual benefit, growing friendship and deciding on future cooperation.

Implementation of the project has contributed to the strengthening general and professional skills of the health care workers in order to provide quality services and in the same time reduce health inequalities using the good practice of Norwegian Kingdom. Over 900 health care institutions workers attended different skilled courses. Project co-financed under the 2009-2014 Norwegian financial mechanism programme LT10 “Capacity building and institutional cooperation between beneficiary state and Norwegian public institutions, local and regional authorities”.

komuna

Participants of the Project before they start intensive work