VIEŠOJI ĮSTAIGA PASVALIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

 

1.Politika

  Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau - įstaiga) stengiasi sudaryti sąlygas pacientams bei jų šeimos nariams prisirašyti prie šeimos gydytojo įstaigos, esančios arčiausiai jų gyvenamosios vietos arba jam patogiau pasiekiamos bei pasirinkti šeimos gydytoją.

2. Tikslas

  Procedūros tikslas yra sudaryti sąlygas gyventojams pasirinkti šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą ir psichikos sveikatos centrą bei šeimos gydytoją ir gydytoją psichiatrą.

 3.Apimtis

  Procedūra taikoma, gyventojams prisirašant prie įstaigos, pasirenkant gydytoją ar pereinant į kitą įstaigą, kartu užtikrinant savalaikį paciento sveikatos informacijos perdavimą.

 4.Susiję dokumentai

  4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“.

 5.Formos

  5.1. „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a), patvirtinta Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“.

  5.2. „Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (Forma Nr. 025-025-2/a), patvirtinta Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“.

  5.3. „Prašymas dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (forma Nr. 025-025-3/a), patvirtinta Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“.

  5.4. „Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas“ (forma Nr. 025-025-9/a), patvirtinta Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“.

  5.5. „Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-10/a), patvirtintas Lietuvos Respublikossveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“.

6. Pareigos ir atsakomybės 

  Įstaigos direktorius savo įsakymu skiria asmenį, atsakingą už ambulatorinių asmens sveikatos istorijų, vaiko sveikatos raidos istorijų (toliau – sveikatos istorijas) perdavimą ir priėmimą, sprendžia klausimą dėl pacientų prisirašymo prie pasirinktų šeimos gydytojų.

  Įstaigos medicinos registratorius informuoja pacientus apie prisirašymo prie įstaigos tvarką, tvarko pacientų prisirašymo dokumentus, gaunamas ir siunčiamas sveikatos istorijas.

 7.Aprašymas

  7.1. Pacientų prisirašymas prie įstaigos

  Kiekvienas asmuo (globėjas) gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą ir psichikos sveikatos centrą.

  Asmens (globėjo)  prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigą, kurioje jis prisirašo atlieka nemokamai. Nemokamai pakeisti įstaigą galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Apribojimas netaikomas bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą įstaigą.

  Atvykus prie įstaigos pageidaujančiam prisiregistruoti asmeniui, registratorius patikrina jo asmens tapatybę bei draustumą ir duoda užpildyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas.

 Jeigu asmuo turi pasirinkęs šeimos gydytoją, jis tą pažymi formoje. Jeigu asmuo nepareiškė pageidavimo prisirašyti prie konkretaus gydytojo, jam gydytoją paskiria įstaigos vadovas. Asmuo (globėjas), pasirinkęs įstaigą, bet nepasirinkęs toje įstaigoje dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas įstaigos administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 -1/a.

  Prisirašęs asmuo taip pat informuojamas, kad Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje kitų psichikos sveikatos centrų nėra, todėl jam rekomenduojama prisirašyti prie įstaigoje dirbančio gydytojo psichiatro.

  Naujam pacientui prisirašius prie įstaigos, registratorius jį įregistruoja „Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-9/a). Taip pat  registratorius užpildo „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ forma Nr. 025-025-3/a. Forma, ją pasirašius įstaigos vadovui, išsiunčiama į pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje anksčiau buvo prisirašęs pacientas. Apie išsiųstą formą įrašoma žurnale (forma Nr. 025-025-9/a). Gavus asmens sveikatos istoriją, gavimo data įrašoma žurnale (forma Nr. 025-025-9/a). Sveikatos istorija turi būti perduota iš ankstesnės įstaigos per  3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 7.2. Prisirašymas prie kito šeimos gydytojo

  Jeigu prie įstaigos prisirašęs pacientas pageidauja keisti šeimos gydytoją, jis kreipiasi į įstaigą registratoriui pateikdamas užpildytą „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (Forma Nr. 025-025-2/a). Registratorius paciento prašymą perduoda medicinos statistikui, kuris perregistruoja pacientą pas kitą šeimos gydytoją.

  Gydytojui nutraukus darbo santykius su įstaiga ar gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu pas kitą šeimos gydytoją, jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Jeigu pacientas pasirenka kitą šeimos gydytoją, jo prašymas patenkinamas arba ne, priklausomai nuo gydytojų darbo krūvio (prisirašiusių pacientų skaičiaus). Abiem atvejais pacientas savo sutikimą lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimą patvirtina užpildydamas formą Nr. 025-025-2/a.

  Informacija apie tai, kad gydytojas nutraukė darbo santykius su įstaiga ar pakeitė specialybę, skelbiama viešai įstaigoje informacijos pateikimo vietoje ir įstaigos svetainėje. Prie šių gydytojų prisirašę pacientai apie tai yra informuojami jų pirmo apsilankymo gydymo įstaigoje metu.

  Jei įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar dėl kito juridinio pagrindo perduoda įstaigos turtą, teises ir pareigas kitai pirminei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, asmenų prisirašymas perkeliamas tai kitai įstaigai, kartu perduodant tų asmenų sveikatos istorijas.

 Apie prisirašymo perkėlimą į kitą įstaigą skelbiama vietinėje spaudoje ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prisirašymo perkėlimo ir papildomai asmuo apie tai informuojamas jo pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmens sutikimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu.

 7.3. Asmens sveikatos istorijų perdavimas

  Jeigu pacientas pasirenka kitą įstaigą ar jo prisirašymas perkeliamas į kitą įstaigą, paciento sveikatos istorija perduodama kitai įstaigai, šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (forma Nr. 025-025-3/a) per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sveikatos istorijos perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos, kuriai perduodama sveikatos istorija,  pavadinimą bei sveikatos istorijos  puslapių skaičių. Tai patvirtinama šeimos gydytojo ir atsakingo už sveikatos istorijų perdavimą ir priėmimą asmens parašu ir įstaigos antspaudu arba spaudu. Sveikatos istorijos paciento pasirinktai įstaigai arba įstaigai, į kurią perkeliamas asmenų prisirašymas, siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį. Tokia pačia tvarka perduodamos asmens sveikatos istorijos, saugomos įstaigos archyve.

  Prašymai dėl sveikatos istorijų perdavimo bei perduodamos ir gaunamos sveikatos istorijos registruojamos „Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-10/a).

__________________

 


 

   

Pasvalio PASPC kontaktai:

Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (VšĮ Pasvalio PASPC)

Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys,

tel.: (8 451) 34 320,

faks.: (8 451) 34 111.

el. p.: centras@pasvaliopaspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre įstaigos kodas: 293328580


Darbo laikas:

I–V (7.00 —18.00) val.

Budintis gydytojas:

VI (8:00 – 11:00) val.


   
Informacija visuomenei apie COVID-19
   
   
   
   
   
   
©2019 VšĮ Pasvalio PASPC. Visos teisės saugomos
Slapukai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.